Obsługa klienta

OGÓLNE WARUNKI

Niniejsze ogólne warunki handlowe („ Warunki ”) firmy trapstar.cz , numer identyfikacyjny 17618428, e-mail trapstar.cz@email.cz, tel.: +420 704 097 859 („ My ” lub „ Sprzedawca ”) regulujemy zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks Cywilny z późn. zm. („ Kodeks cywilny ”) wzajemne prawa i obowiązki Państwa jako kupujących i nas jako sprzedawców, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna („ Umowa ”) zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na trapstar.cz strona internetowa.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w Polityce przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz w regulaminie.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. Umowa i Regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

Jak zapewne wiecie, komunikujemy się przede wszystkim zdalnie. Dlatego nawet w przypadku naszej Umowy stosowane są środki porozumiewania się na odległość, które umożliwiają nam osiągnięcie porozumienia bez jednoczesnej fizycznej obecności Nas i Ciebie, a zatem Umowa zostaje zawarta na odległość w środowisku E-sklepu, poprzez interfejs strony internetowej ( „ Interfejs internetowy sklepu internetowego ”).

Jeżeli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu w naszym sklepie internetowym, niniejsza konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

 1. NIEKTÓRE DEFINICJE
  1. Cena to kwota finansowa, jaką zapłacisz za Towar;
  2. Cena wysyłki to kwota finansowa, jaką zapłacisz za dostawę Towaru, obejmująca cenę za jego opakowanie;
  3. Cena łączna jest sumą Ceny i Ceny Wysyłki;
  4. VAT jest podatkiem od wartości dodanej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  5. Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od ceny całkowitej;
  6. Zamówienie stanowi wiążącą propozycję zawarcia z nami Umowy zakupu Towarów;
  7. Konto użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Ciebie danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;
  8. Jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, zwaną przez prawo kupującym;
  9. Towarem jest wszystko, co można kupić w E-sklepie.
 2. Postanowienia ogólne i instrukcje
  1. Zakup Towarów możliwy jest wyłącznie poprzez interfejs internetowy Sklepu.
  2. Kupując Towar, Twoim obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Dlatego też uznamy, że informacje, które nam przekazałeś w Zamówieniu, są prawidłowe i prawdziwe.
  3. W naszym Sklepie internetowym umożliwiamy także możliwość oceny Towaru przez innych konsumentów. Zapewniamy i sprawdzamy autentyczność takich recenzji poprzez powiązanie recenzji z konkretnymi zamówieniami, dlatego w wewnętrznym systemie widzimy także identyfikator powiązanego zamówienia z każdą recenzją, dzięki czemu jesteśmy w stanie zweryfikować i udowodnić, że opinia pochodzi od prawdziwego konsumenta .
 3. ZAWARCIE UMOWY
  1. Zawarcie z nami umowy jest możliwe wyłącznie w języku czeskim.
  2. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu, a koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość pokrywasz Ty. Koszty te nie odbiegają jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych zasobów (czyli w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz się spodziewać żadnych dodatkowych kosztów naliczonych przez Nas poza Ceną Całkowitą . Wysyłając Zamówienie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas ze środków porozumiewania się na odległość.
  3. Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, konieczne jest złożenie Zamówienia w E-sklepie. Propozycja ta musi zawierać następujące informacje:
   1. Informacje o zakupionym Towarze (w E-sklepie zaznaczasz Towar, którym jesteś zainteresowany zakupem przyciskiem „Dodaj do koszyka” );
   2. Informacje o cenie, cenie wysyłki, sposobie zapłaty Ceny całkowitej i wymaganym sposobie dostawy Towaru; informacja ta zostanie wprowadzona w ramach tworzenia Zamówienia w środowisku użytkownika E-sklepu, natomiast informacje o Cenie, cenie wysyłki i cenie całkowitej zostaną wprowadzone automatycznie na podstawie wybranego przez Ciebie Towaru, sposobu dostawy i płatności;
   3. Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe wykorzystywane w celu umożliwienia nam dostarczenia Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
  4. Podczas tworzenia Zamówienia ma możliwość zmiany i sprawdzenia danych aż do jego realizacji. Po sprawdzeniu poprzez naciśnięcie przycisku „Kup następuje finalizacja Zamówienia. Jednakże przed naciśnięciem przycisku należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie realizacja Zamówienia nie będzie możliwa. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody . Po naciśnięciu przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wszystkie wprowadzone informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Nas.
  5. Potwierdzimy Twoje Zamówienie możliwie najszybciej po jego dostarczeniu do Nas wiadomością wysłaną na Twój adres e-mail podany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierać podsumowanie Zamówienia i niniejszego Regulaminu w formie załącznika do wiadomości e-mail. Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia, tj. w wersji stanowiącej załącznik do wiadomości e-mail z potwierdzeniem, stanowi integralną część Umowy. Potwierdzeniem Zamówienia zostaje zawarta Umowa pomiędzy Nami a Tobą.
  6. Może się również zdarzyć, że nie będziemy mogli potwierdzić Twojego Zamówienia. Są to zwłaszcza sytuacje, w których Towar nie jest dostępny lub przypadki, w których zamawiają Państwo większą liczbę Towarów, niż jest to dozwolone z naszej strony. Zawsze jednak z wyprzedzeniem poinformujemy Cię o maksymalnej liczbie Towarów w ramach E-sklepu, więc nie powinno Cię to dziwić. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy mogli potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Tobą i prześlemy Ci ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia naszej oferty.
  7. W przypadku gdy w sklepie internetowym lub w Zamówieniu podana jest oczywiście błędna Cena, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Towaru po tej Cenie, nawet jeśli otrzymałeś potwierdzenie Zamówienia i w związku z tym zawarłeś Umowę. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i prześlemy Ci ofertę zawarcia nowej Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Państwa naszej oferty. Za oczywisty błąd w Cenie uważa się np. sytuację, gdy Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub brakuje lub brakuje jakiejś cyfry.
  8. W przypadku zawarcia Umowy zobowiązani są Państwo do zapłaty Ceny Całkowitej.
  9. Jeżeli założyłeś Konto Użytkownika , możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w takim przypadku mają Państwo obowiązek sprawdzenia poprawności, prawdziwości i kompletności wstępnie wprowadzonych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam, jak w przypadku Kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, z tą różnicą, że nie ma konieczności wielokrotnego uzupełniania danych identyfikacyjnych.
  10. W niektórych przypadkach umożliwiamy Państwu skorzystanie z rabatu na zakup Towaru. W celu udzielenia rabatu należy w ramach projektu Zamówienia wpisać informację o tym rabacie we wskazanym wcześniej polu. Jeżeli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony ze zniżką.
 4. Konto użytkownika
  1. Na podstawie rejestracji w E-sklepie możesz uzyskać dostęp do swojego konta Użytkownika.
  2. Rejestrując Konto Użytkownika, Twoim obowiązkiem jest prawidłowe i zgodne z prawdą wprowadzenie wszystkich danych oraz ich aktualizacja w przypadku ich zmiany.
  3. Dostęp do konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności w odniesieniu do tych kodów dostępu i nieudostępnianie tych danych nikomu. W przypadku ich niewłaściwego użycia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
  4. Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie masz prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego.
  5. Możemy usunąć Twoje Konto Użytkownika, w szczególności jeśli nie korzystasz z niego dłużej niż 1 rok lub jeśli naruszysz swoje obowiązki wynikające z Umowy.
  6. Konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z koniecznością konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 5. CENNIK I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
  1. Cena jest zawsze podana w sklepie internetowym, w projekcie zamówienia i oczywiście w umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ceną podaną za Towar w E-sklepie a Ceną określoną w projekcie Zamówienia, obowiązuje Cena określona w projekcie Zamówienia, która zawsze będzie identyczna z ceną podaną w Umowie. W ramach projektu Zamówienia wskazana jest także Cena za wysyłkę, czyli warunki, na jakich wysyłka jest bezpłatna.
  2. Podana jest cena łączna zawierająca podatek VAT i wszystkie opłaty przewidziane przepisami prawa.
  3. Zapłatę Ceny Całkowitej będziemy wymagać po zawarciu Umowy i przed wydaniem Towaru. Cenę Całkowitą możesz zapłacić w następujący sposób:
   1. Przelew bankowy. Dane do płatności prześlemy w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem, cena Całkowita płatna jest w terminie 3 dni.
   2. Kartą przez Internet. W takim przypadku płatność następuje za pośrednictwem bramki płatniczej, przy czym płatność podlega regulaminowi tej bramki płatniczej . W przypadku płatności kartą w Internecie, całkowita cena jest płatna w ciągu 24 godzin
   3. Płatność gotówką przy odbiorze. W takim przypadku płatność zostanie dokonana w momencie dostarczenia Towaru, a nie za dostawą Towaru. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, Całkowita cena płatna jest przy odbiorze Towaru.
   4. Gotowe do odbioru osobistego. Za Towar można zapłacić gotówką w przypadku odbioru w naszej siedzibie. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Cena Łączna płatna jest przy odbiorze Towaru.
  4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej po uiszczeniu Ceny Całkowitej i przesłana na Państwa adres e-mail. Faktura będzie także fizycznie dołączona do Towaru i dostępna w Koncie Użytkownika.
  5. Własność Towaru przechodzi na Ciebie dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i przyjęciu Towaru. W przypadku płatności przelewem, cena Łączna płatna jest poprzez zaksięgowanie na naszym koncie, w pozostałych przypadkach płatna jest w momencie płatności.
 6. DOSTAWA TOWARÓW, PRZEJŚCIE RYZYKA USZKODZENIA RZECZY
  1. Towar zostanie do Ciebie dostarczony najpóźniej w ciągu 30 dni wybraną przez Ciebie metodą, przy czym możesz wybierać spośród następujących opcji:
   1. Odbiór osobisty w punktach dostaw firmy Zásilkovna, Uloženka ;
   2. Dostawa za pośrednictwem firm transportowych Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna ;
  2. Towar może być dostarczony wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej.
  3. Czas dostawy Towaru każdorazowo zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. O przewidywanym terminie dostawy Towaru poinformujemy Cię w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w niniejszym Regulaminie ma charakter wyłącznie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w placówce, każdorazowo poinformujemy Państwa o możliwości odbioru Towaru drogą mailową.
  4. Po odebraniu Towaru od przewoźnika, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie stanu opakowania Towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłoczne powiadomienie o tym przewoźnika i Nas. W przypadku stwierdzenia wady opakowania wskazującej na nieuprawnione manipulowanie i wejście do przesyłki, przyjęcie Towaru od przewoźnika nie jest Twoim obowiązkiem.
  5. Naruszenie przez Ciebie obowiązku odbioru Towaru, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 6 ust. 4 Regulaminu, nie skutkuje naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia Ci Towaru. Jednocześnie brak odbioru Towaru nie jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy pomiędzy Nami a Tobą. Jednakże w takim przypadku mamy prawo odstąpić od Umowy z powodu rażącego naruszenia przez Państwa Umowy lub przechować Towar, za co przysługuje nam prawo do zapłaty połowy ceny produktu. Jeżeli zdecydujemy się odstąpić od Umowy, odstąpienie jest skuteczne z dniem, w którym doręczymy Ci to odstąpienie. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na prawo do zwrotu ceny za transport lub prawo do naprawienia szkody, jeżeli takowa powstała.
  6. Jeżeli z przyczyn leżących po Twojej stronie Towary są dostarczane wielokrotnie lub w sposób inny niż uzgodniono w Umowie, Twoim obowiązkiem jest zrekompensować nam koszty związane z tą wielokrotną dostawą. Dane do płatności tych kosztów prześlemy na Twój adres e-mail podany w Umowie, a termin płatności wynosi 14 dni od dostarczenia wiadomości e-mail.
  7. Niebezpieczne uszkodzenia Towaru przechodzą na Ciebie z chwilą jego odbioru. W przypadku nieodbioru Towaru, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 6 ust. 4 Regulaminu, ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy miałeś możliwość jego odbioru , ale z Twoich powodów ich nie przejąłeś. Przejście ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza, że ​​od tego momentu ponosisz wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem Towaru.
  8. W przypadku, gdy Towar nie był wyszczególniony na magazynie w E-sklepie i został podany przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy Cię o:
   1. nadzwyczajna przerwa w produkcji Towaru, przez co każdorazowo poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostępności Towaru lub informację, że dostawa Towaru nie będzie możliwa;
   2. opóźnienia w dostawie Towaru od Naszego dostawcy, przy czym każdorazowo poinformujemy Państwa o nowym przewidywanym terminie dostawy.
 7. PRAWA ZWIĄZANE Z WADLIWYM WYKONANIEM
  1. Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru zgodnie z art. 6 ust. 7 Regulaminu, Towar jest wolny od wad, w szczególności jeżeli Towar:
   1. odpowiada uzgodnionemu opisowi, typowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom;
   2. nadaje się do celu, dla którego go potrzebujesz i na który się zgadzamy;
   3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji;
   4. nadaje się do celu, w jakim Towar tego rodzaju jest zwykle używany;
   5. ilość, jakość i inne właściwości, w tym trwałość, funkcjonalność, kompatybilność i bezpieczeństwo, odpowiadają zwykłym właściwościom Towarów tego samego rodzaju, których można zasadnie oczekiwać, także w odniesieniu do publicznych oświadczeń składanych przez nas lub inną osobę w tym samym łańcuchu umownym w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie;
   6. jest dostarczany z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których można zasadnie oczekiwać; I
   7. odpowiada jakości lub wykonaniu próbki lub szablonu, który został Państwu przekazany przed zawarciem umowy.
  2. Prawa i obowiązki dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174b Kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, jak zmieniony).
  3. W przypadku, gdy Towar ma wadę, a zwłaszcza gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków zgodnie z art. 7 ust. 1, możesz zgłosić nam taką wadę i skorzystać z uprawnień wynikających z wadliwego wykonania (tj. reklamować Towar) poprzez przesłanie e-mailem lub listem na nasze adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych lub osobiście pod wskazanym adresem. W przypadku reklamacji możesz także skorzystać z udostępnionego przez nas przykładowego formularza, który stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, muszą Państwo wybrać sposób usunięcia wady i nie mogą Państwo później zmienić tego wyboru bez naszej zgody. Zajmiemy się reklamacją zgodnie z przysługującym Ci prawem z tytułu wadliwego wykonania.
  4. Jeżeli Towar ma wadę, przysługują Ci następujące prawa:
   1. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Produktu bez wady albo poprzez dostarczenie brakującej części Produktu; Lub
   2. usunięcia wady poprzez naprawę Towaru,

chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie kosztowny w porównaniu z drugim sposobem, co ocenia się w szczególności pod kątem wagi wady, wartości, jaką miałby Towar bez wady oraz tego, czy wada może zostać usunięta usunięte drugą metodą bez większych trudności dla ciebie.

  1. Jesteśmy uprawnieni do odmowy usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne, zwłaszcza ze względu na wagę wady i wartość, jaką miałby Towar bez wady.
  2. Masz również prawo do:
   1. rozsądny rabat od Ceny; Lub
   2. odstąpienie od Umowy,

Jeśli:

   1. odmawiamy usunięcia wady lub nie usuwamy jej zgodnie z przepisami prawa;
   2. wada objawia się wielokrotnie,
   3. wada stanowi istotne naruszenie Umowy; Lub
   4. z naszego oświadczenia lub z okoliczności jasno wynika, że ​​wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znacznych dla Państwa trudności.
  1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
  2. Jeżeli sam spowodowałeś wadę Towaru, nie przysługują Ci prawa z tytułu wadliwego wykonania.
  3. Wadą Towaru nie jest zużycie Towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem, a w przypadku Towaru używanego zużycie odpowiadające zakresowi jego poprzedniego użytkowania.
  4. Zgłaszając reklamację, wystawimy Ci pisemne potwierdzenie, które będzie zawierało:
   1. data złożenia wniosku;
   2. jaka jest treść reklamacji;
   3. jakiego sposobu obsługi reklamacji potrzebujesz;
   4. Twoje dane kontaktowe w celu przekazania informacji na temat obsługi reklamacji.
  5. Jeżeli nie zgodzimy się na dłuższy termin, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji usuniemy wady i udzielimy informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podane dane kontaktowe. Jeżeli termin ten bezskutecznie upłynie, możesz odstąpić od Umowy lub zażądać rozsądnej zniżki.
  6. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię e-mailem oraz wyślemy potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów. Koszty te masz obowiązek udokumentować np. paragonami lub rachunkami za cenę transportu. W przypadku usunięcia wady poprzez dostawę nowego Towaru, Twoim obowiązkiem jest zwrócenie nam oryginalnego Towaru, przy czym koszty tego zwrotu zostaną przez nas pokryte.
  7. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłosić i zareklamować wadę bez zbędnej zwłoki po tym, jak udało Ci się ją wykryć, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania Towaru.
  8. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo dochodzić swoich praw z tytułu wadliwego wykonania w przypadku wystąpienia wady Towaru konsumpcyjnego w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania Towaru.
 1. odstąpienie od umowy
  1. Odstąpienie od Umowy, czyli zakończenie stosunku umownego łączącego Nas z Tobą od chwili jego powstania, może nastąpić z przyczyn i sposobów określonych w tym artykule lub w innych postanowieniach Regulaminu, w których możliwość odstąpienia od umowy jest wyraźnie określona stwierdził.
  2. Jeżeli jesteś konsumentem, tj. osobą dokonującą zakupów poza zakresem prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, lub jeżeli jest to zakup towaru, to w terminie czternastu dni od jego otrzymania. W przypadku gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka sztuk Towaru lub dostawa kilku części Towaru, termin ten zaczyna biec dopiero od dnia dostarczenia ostatniej sztuki lub części Towaru, a w przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, na podstawie której będziemy regularnie i wielokrotnie dostarczać Ci Towar, biegnie on od dnia dostarczenia pierwszej dostawy.
  3. Możesz odstąpić od Umowy w dowolny możliwy sposób (w szczególności wysyłając wiadomość e-mail lub listownie na Nasze adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych). W celu odstąpienia od umowy możesz także skorzystać z udostępnionego przez nas przykładowego formularza, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu .
  4. Nawet jako konsument nie możesz jednak odstąpić od Umowy w przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest spełnienie określone w art. 1837 Kodeksu Cywilnego.
  5. Termin odstąpienia od umowy zgodnie z art. 8 ust. 2 Regulaminu uważa się za zachowany, jeżeli w tym okresie prześlą nam Państwo informację o odstąpieniu od Umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 8 ust. 2 Regulaminu, masz obowiązek odesłać nam Towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia i ponieść koszty związane ze zwrotem towaru do Nas. Z drugiej strony przysługuje Ci zwrot ceny przesyłki, jednak tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia Towaru oferowanemu przez nas za dostawę Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu naruszenia przez nas zawartej Umowy, ponosimy również koszty związane ze zwrotem towaru do Nas, jednak ponownie tylko do wysokości ceny przesyłki odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia oferowanego Towaru przez nas w momencie dostawy Towaru.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy Cena zostanie Państwu zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia na rachunek, z którego została zaksięgowana lub na rachunek wybrany do odstąpienia od Umowy. Jednakże kwota ta nie zostanie zwrócona do czasu otrzymania przez nas Towaru lub udowodnienia nam przez Państwa, że ​​został on do Nas odesłany. Prosimy o zwrócenie nam towaru w stanie czystym, jeśli to możliwe, łącznie z oryginalnym opakowaniem.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie art. 8 ust. 2 Warunków odpowiadasz jednak wobec nas za zmniejszenie wartości Towaru, które nastąpiło na skutek obchodzenia się z nim w sposób inny niż niezbędny abyś mógł zapoznać się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością Towaru, czyli sposobem, w jaki zapoznałbyś się z Towarem w sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy Ci jeszcze Nagrody, jesteśmy uprawnieni do potrącenia roszczenia o zwrot kosztów z Twoim roszczeniem o zwrot Nagrody.
  9. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem Państwu Towaru, jeżeli istnieją obiektywne przyczyny uniemożliwiające dostawę Towaru (w szczególności przyczyny leżące po stronie osób trzecich lub przyczyny wynikające z charakteru Towaru), nawet przed upływem terminu określonego w art. 6 ust. 1 Warunku. Możemy również odstąpić od Umowy, jeżeli okaże się, że w Zamówieniu celowo podałeś nieprawidłowe informacje. W przypadku, gdy nabywasz towar w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czyli jako przedsiębiorca, mamy prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny.
 2. Rozstrzyganie sporów z konsumentami
  1. W stosunku do kupującego nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeks cywilny.
  2. Reklamacje konsumenckie obsługujemy za pośrednictwem adresu elektronicznego [DO DODAĆ] . Informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji prześlemy na adres e-mail kupującego.
  3. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy odpowiedzialna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http:/ /www.coi.cz . Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr umożliwia rozstrzyganie sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym będącym konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną.
  4. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Unii Europejskiej Parlamentu i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie).
 3. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli nasz i Twój stosunek prawny zawiera element międzynarodowy (tzn. na przykład wyślemy towar poza terytorium Republiki Czeskiej), stosunek ten zawsze będzie podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, niniejsza umowa nie wpływa na Twoje prawa wynikające z przepisów prawa.
  2. Wszelką korespondencję pisemną z Państwem będziemy dostarczać drogą elektroniczną. Nasz adres e-mail znajduje się w sekcji Nasze dane identyfikacyjne. Korespondencję będziemy dostarczać na Twój adres e-mail podany w Umowie, w Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego kontaktowałeś się z nami.
  3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie naszej pisemnej umowy. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie Umowy, które zostaną zawarte po dacie wejścia w życie tej zmiany. O zmianie poinformujemy Cię jednak tylko w przypadku założenia przez Ciebie Konta Użytkownika (abyś miał tę informację w przypadku zamówienia nowego Towaru, jednak zmiana nie stanowi prawa do wypowiedzenia umowy, gdyż nie mamy możliwości zawartą Umowę, która może zostać rozwiązana) lub Tobie na podstawie Umowy mamy dostarczać Towary regularnie i wielokrotnie. Informację o zmianie prześlemy na Twój adres e-mail co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli w terminie 14 dni od wysłania przez Państwa informacji o zmianie rozwiązania zawartej Umowy na regularne i powtarzające się dostawy Towarów, nowe warunki staną się częścią naszej Umowy i będą miały zastosowanie do kolejnej dostawy Towarów po datę wejścia w życie zmiany. Okres wypowiedzenia w przypadku złożenia wypowiedzenia wynosi 2 miesiące .
  4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, przestoje u podwykonawców itp.) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej oraz jeżeli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, zarówno nam, jak i Państwu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  5. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy.
  6. Umowa, w tym Regulamin, jest archiwizowana u nas w formie elektronicznej, ale nie jest dla Ciebie dostępna. Jednakże zawsze otrzymasz niniejszy Regulamin oraz potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do Umowy, nawet bez Naszej współpracy. Zalecamy każdorazowe zapisanie potwierdzenia Zamówienia i Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku .